От 25 май 2018 г. започва пряко да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните – General Data Protection Regulation – GDPR)

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД като официален представител на марката Valchromat се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си  Valchromat.bg.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ИЗОТЕХ ГРУП ЕАДне продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители или партньори, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД не обработва такава информация за Вас.

Какво е обработване на лични данни?

„обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашият уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. Единственото изключение във връзка с предоставянето на лични данни на трети лица е наличието и прилагането спрямо ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД, в качеството на му на администратор на лични данни на законово задължение, произтичащо от нормативен акт на националното или европейско законодателство или в случаите, в които .предоставяме Вашите данни на наши изпълнители или партньори, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни.

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

– има изрично съгласие на клиента;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД – авиокомпании, туристически агенции, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашия уебсайт. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за предприемане на действия по сключване и изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.е конретно фиксирано, съобразно целите, за които се събират и обработват личните данни, както следва:

  • лични данни, предоставени на ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД във връзка със подготвката и сключването на договор за предоставяне на туристически услуги, съгласно условията и политиката на дружеството – не по-късно от реализирането на съответната услуга;
  • всякаква необходима информация се получава само на посочения за това имейл: office@valchromat.bg
  • лични данни, предоставени на ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД във връзка с участие в организира от нас анкета или игра за награда – до постигане на конкретната цела – обобщаване на данните от проведена анкета или приключване на играта;

Ползване и трансфер на лични данни

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД ползва личните ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне на съгласие от страна на клиента, освен в случаите, в които обработването на личните Ви данни се основа на приложимо законово задължение.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи и лица, извън ЕС се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство, за действия необходими за извършване на туристическата услуга.

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД не трансферира вашите лични данни извън ЕС.

Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.

Бюлетин

На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Сигурност

ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД предприема съответните технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица.

Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Какви са Вашите права?

Право на достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, на посочения за това по-долу имейл адрес, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 

Когато ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение/договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, които да бъдат прехвърлени на Вас или на посочена от Вас друга страна/друг администратор.

Това включва само личните данни, които сте ни предоставили и които ние обработваме за Вас.

Право на коригиране:  

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително да искате допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване:

Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, обработвани от ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД по всяко време, при наличието на изрично регламетирани условия, съгласно нормативната уредба наложена от Общия регламент относно защитата на данните, а именно:

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Клиентът оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Клиентът възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
  • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД. ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг: 

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
Имате право да поискате ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
– ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД, ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
– ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

– ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им

– ако ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което винаги можете да се свържете с нас на: office@valchromat.bg

Право на подаване на жалба към надзорен орган:  

Ако смятате, че ИЗОТЕХ ГРУП ЕАД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас.

Също така имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни – адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ) или пред компетентния съд.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Възможно е да актуализираме нашата политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.